حامیان روز جهانی بستنی علمی

ترویج کنندگان فرهنگ علم آموزی و حمایتگران محیط زیست

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از ابتدای نام گذاری این روز جهانی حامی و پشتیبان معنوی این روز بوده است.

انتشارات زیست فناوری ایران

انتشارات زیست فناوری ایران به عنوان ناشر تخصصی کتب بیوتکنولوژی، نامگذار و مجری برگزاری نمادین روز جهانی بستنی علمی بوده است.

شرکت بستنی میهن (هلدینگ میهن)

شرکت میهن به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های تولید کننده محصولات لبنیاتی (از سال 1350) یکی از حامیان روز جهانی بستنی علمی است.

انتشارات دانشگاه تهران

انتشارات دانشگاه تهران، به عنوان یکی از ناشرین تخصصی و قدیمی دانشگاهی یکی از حامیان هر ساله روز جهانی بستنی علمی است که در برگزاری نمادین آن مشارکت دارد.

انتشارات یساولی

انتشارات یساولی، ناشر برترین کتاب ها در زمینه هنری، فرهنگی و ایرانشناسی بوده و در سال 1401 حامی روز جهانی بستنی علمی بوده است.

انتشارات ققنوس

انتشارات ققنوس، ناشر برگزیده دوازدهمین، چهاردهمین و سی امین نمایشگاه کتاب در حوزه ادبیات، داستان، تاریخ و... یکی از حامیان هر ساله روز جهانی بستنی علمی است.

موسسه مطالعات بین المللی نسیم

موسسه بین المللی نسیم، به عنوان بازوی اطلاع رسانی بین المللی و دانشگاهی، یکی از حامیان و پشتیبانان مادی و معنوی این روز است.

شرکت داروسازی آسمان آبی زیست فناوری

شرکت داروسازی بی بی (آسمان آبی زیست فناوری) یکی از پشتیبانان مالی و حمایت کنندگان معنوی این روز در حوزه اطلاع رسانی عمومی در میادین شهری است.

شرکت دانش بنیان نسیم تشخیص آزما

شرکت دانش بنیان نسیم تشخیص آزما به عنوان یکی از شرکت کنندگان بزرگ در تولید کیت های آزمایشگاهی، حامی مالی روز جهانی بستنی علمی است.