نام گذاران روز جهانی بستنی علمی

ترویج کنندگان فرهنگ علم آموزی و حمایتگران محیط زیست

مبتکر اولیه روز جهانی

مجید مسگرطهرانی

از سال 2016، دهم می (برابر با بیست اردیبهشت ماه) هر سال، روز جهانی بستنی علمی نامگذاری شد. این روز به پیشنهاد مجید مسگرطهرانی با هدف افزایش سرانه کتابخوانی در جهان و همچنین بازنگری در فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موسسه مطالعات بین المللی نسیم و با همکاری دانشگاه های داخلی و بین المللی روز جهانی بستنی علمی نامگذاری شد. مجید مسگرطهرانی پژوهشگر ژنتیک پزشکی و عضو هسته مرکزی قطب علمی ژنومیک کشور هدف خود را از نامگذاری این روز ریشه در دوران کودکی خود بیان کرد و گفت: در دوران کودکی و تحصیل، هر زمان در هنگام مطالعه دچار کاهش قند خون می شدم اولین انگیزه من برای ادامه روند مطالعه خوردن یک بستنی بود، انگیزه مطالعه در کودکی از یک طرف و از طرف دیگر کاهش سرانه کتابخوانی، کاهش مراجعه مردم و استفاده از فضای عمومی شهری طرح این روز را در ذهن من ایجاد کرد.

مجید مسگرطهرانی مجید مسگر طهرانی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از مهم ترین حامیان معنوی این روز بوده است.

موسسه بین المللی مطالعاتی نسیم

موسسه مطالعات بین المللی نسیم نقش اصلی در نامگذاری و حمایت مادی و معنوی از شکل گیری این روز جهانی را داشته است.

انتشارات زیست فناوری ایران

انتشارات زیست فناوری ایران به عنوان یک پتانسیل علمی فرهنگی، نقش مهمی در فرهنگ سازی این روز در داخل کشور داشته است.