حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از روز جهانی بستنی علمی

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به پیشنهاد انتشارات زیست فناوری ایران از سال 1396، حامی معنوی روز جهانی بستنی علمی بوده است. حمایت از ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و همچنین تغییر در فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری از اهداف مهم روز جهانی بستنی علمی بوده است.

درج نظرات شما

Please check your email
Please check your message
Thank you. Your message has been sent.
Error, email not sent